ΚΔΒΜ

Τo Κέντρo Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο ΣΥΓΧΡΟΝΟ είναι δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που στοχεύει:

  • Στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών.
  • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που επιθυμούσαν.
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.
  • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.
  • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη.
  • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
  • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
sygxrono
sygxrono

Ποιοι συμμετέχουν

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.